Verejné obstarávanie

Pre našich klientov ponúkame služby verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy ako pre verejný sektor tak aj pre súkromný. Realizujeme všetky druhy zákaziek na dodanie tovar, poskytnutie služieb a stavebných prác ako zákazky nadlimitné, podlimitné, zákazky s nízkou hodnotou, prieskum trhu. Kompletne spracovávame dokumentáciu potrebnú pre proces verejného obstarávania, zastupujeme organizácie pri kontrolách postupov verejného obstarávania zo strany riadiacich orgánov, poskytujeme konzultačnú a poradenskú činnosť.

Povedzte nám

o Vašom projektovom zámere

Poslať e-mail