Procesy a personálny audit

Nesprávne fungujúce podnikové procesy sú často príčinou toho, že organizácia nie je schopná v plnej miere využiť všetok svoj potenciál. Môže tak dochádzať k situáciám, kedy nie sú jestvujúce zdroje využívané efektívne, ba dokonca môžu produkovať stratu.

Pri procesnom audite ide hlavne o analýzu procesnej funkčnosti a efektívnosti. Na základe získaných výsledkov vám vieme ponúknuť návrh optimalizácie procesného modelu riadenia.

Personálny audit sa prioritne zameriava na optimalizáciu personálnych nákladov, pričom poskytuje reálny obraz o vlastnostiach, danostiach a schopnostiach jednotlivých pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách.

Výhody realizácie auditov:

  • identifikácia neefektívnych procesov a návrh optimálneho riešenia,
  • zlepšenie efektívnosti a pripravenosti organizácie pre nové ciele,
  • eliminácia neefektívnych pracovných pozícií a stupňov riadenia,
  • zistenie kvalít nových tímov v organizačnej štruktúre.

Vďaka našim vedomostiam dokážeme vylepšiť a zefektívniť chod vašej spoločnosti, a tak ju posunúť smerom k stabilite a udržateľnému rastu. Naše reálne výsledky podčiarkujú fundovanosť a profesionalitu s akou pristupujeme k zdarnému vyriešeniu aj vašich problémov.

Povedzte nám

o Vašom projektovom zámere

Poslať e-mail